Anti Ragging
Our Team

Name

Contact No.

Dr. Deshraj jain

President

9425065020

Dr. Vilas Nevaskar

Member

9827028864

Dr. Jaya Joshi

Member

9425032220

Dr. Alka Gupta

Member

9826290293

Dr. Shubhash Senkeshariya

Member

7415239041

Dr. Ajay Pratap Singh Parihar

Member

9977884488

Dr. Manish Verma

Member

9425054707

Dr. Manoj Jain

Member

9893422518

Dr. Sagar Chokse

Member

9826224448

T.I. Sanyogita ganj

Member

0731-2703030 / 7049108532

Neeta Sisodiya Bhaskar Press

Member

8236824225

Dr. Mukesh Sinha M.P.V.H.A.

Member

9752022520

Shree Manoj Gupta

9826622341